Ordningsregler

 

Vängåvans trivsel- och ordningsregler

 

Alla fritids ska ha tydliga ordningsregler som är framtagna i samarbete med och väl förankrade hos barn och personal. Ordningsreglerna kan ses som en sammanfattning av en bredare och djupare diskussion om relationer, respekt för varandra och ansvar för den gemensamma miljön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDNINGSREGLER – ÖVRIGA

Lekar med pennalistiska inslag

Vi tillåter inte att barnen leker lekar med inslag av pennalism, t ex den som förlorar blir slagen på handen, den som förlorar skall stoppa ner huvudet i en snöhög osv.

 

Mobiltelefoner, kameror, datorer och surfplattor

Fotografering eller filmning i kränkande syfte får inte förekomma. Bild och film får inte tas utan att berört barn eller personal givit ett medgivande. Vid överträdelse omhändertas mobilen eller kameran och vårdnadshavaren meddelas.

Inga datorer eller surfplattor får tas med till fritids.

 

Omhändertagande av föremål och förstörelse av verksamhetens material och egendom

Om ett barn använder ett föremål så att det utgör en fara för säkerheten och eleven inte rättar sig efter tillsägelse kan personalen ta föremålet ifrån barnet.

Vårdnadshavare är ersättningsskyldig för material som missbrukas och förstörs avsiktligt av barnet.

 

Besök på fritids

Verksamhetschefen bestämmer vilka som får vistas i verksamhetens lokaler. Om en persona avvisas med vägrar att lämna fritids ska polis tillkallas. Våd och hot ska utöver polisanmälan också alltid anmälas till Arbetsmiljöverket.

 

Handlingsplan om barn bryter mot fritids regler

Föreståndare eller personal får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra barnen trygghet eller för att komma till rätta med ett barns ordningsstörande uppträdande (Skollagen 6§, första satsen)

Om ett barn vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om barnet gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska verksamhetschef se till att saken utreds. Samråd ska ske med barnets vårdnadshavare (Skollagen 9§)

 

Anmälningsplikt till Socialnämnden

Bestämmelse om skyldighet att anmäla till socialnämnden, om man som anställd inom barnomsorgen får vetskap om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till minderårigs skydd finns i socialtjänstlagen 14 kap 1§.

Anmälan ska göras genast om skyddsbehov föreligger. Att få kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver agera för ett barns skydd/stöd betyder inte att det måste vara kartlagt för att anmälningsplikten ska träda in.

Anmälningsskyldigheten kan gälla brister i omsorg eller annan fara för barnets hälsa och utveckling.

Den som överväger att göra en anmälan kan rådfråga innan en anmälan görs. Det kan ske utan att barnets identitet röjs.

I skola och skolbarnomsorg omfattas all personal av anmälningsskyldighet.

Om barn begår brott ska verksamheten, oavsett om polisanmälan görs eller inte, anmäla händelsen.

 

Handlingsplan / Rutiner

Om personal får reda på att ett barn far illa, kontaktas verksamhetsansvarig. Tillsammans beslutar man om vem som kontaktar socialtjänsten för vidare hantering.

Kontakt tas med föräldrarna om varför verksamheten gör en anmälan. Gäller en misshandel eller sexuella övergrepp tas ingen kontakt med föräldrarna. Ärendet går direkt till socialtjänsten som tar över det fortsatta arbetet.

Om föräldrarna samtycker får fritids återkoppling i ärendet. Verksamhetens personal deltar om så önskar i det fortsatta arbetet.

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.